Η Εθνική Πολιτική για τα Ύδατα
Η Οδηγία των Νερών
...ως κρίσιμης ενότητας γεωργικής ανάπτυξης....
...και οι συνιστώσες του, αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος του φυσικού περιβάλλοντος
Περισσότερα

Παρατηρητήριο Υδατικής Νομοθεσίας

Ο Τομέας των Υδάτων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος.  Η οργάνωσή του θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο πολιτειακής φροντίδας.  Κύριο μέρος αυτής της φροντίδας θα έπρεπε να αποτελεί η διαρκής παρακολούθηση της νομοθεσίας και η διαμόρφωση, γενικότερα, ενός επαρκούς και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.  Όμως, όλες οι σχετικές εκκλήσεις δεν βρίσκουν ανταπόκριση.  Μια βασική αιτία γι αυτό είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις έγιναν δέσμιες της σταδιακής δημιουργίας άπειρων νομοθετημάτων, των οποίων η καταγραφή, αξιολόγηση αποκάθαρση φαίνεται αδύνατη πια.  Η πολιτική που ακολουθείται περιορίζεται σε κατά περίπτωση λύσεις, που χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα.

Ίσως αυτός ο δικτυακός τόπος να αποδειχτεί, ότι είναι η αφετηρία δημιουργίας του αρθρώματος του θεσμικού πλαισίου του τομέα των υδάτων, που θα βρει τη θέση του, εν τέλει ως μέρος ενός Παρατηρητήριου του Οικοσυστήματος στη χώρα μας.

Όπως σημειώνεται και σε άλλες ιστοσελίδες αυτού του τόπου, η προσπάθεια μπορεί να εκφραστεί, ως λύση (use case), η οποία θα ενσωματώνει μεταξύ άλλων τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης μεταφερμένη στο δημόσιο τομέα, δηλαδή ως λύση για τις απαιτήσεις της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κινδύνων (ανάμεσα τους οποίους και εκείνου της κυβερνοασφάλειας), και της συμμόρφωσης (GRC).

Το Παρατηρητήριό μας είναι στη διάθεσή σας, για να εκφράσετε σκέψεις, ιδέες, προτάσεις

6937 057 200, 210 3214615

Image module

Ενότητες:

Η λειτουργία του δικτυακού τόπου αναλύεται στη μεθοδική καταγραφή και συντήρηση του περιεχομένου του ρυθμιστικού πλαισίου για τα νερά, όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται σε διάφορες συγγενείς ενότητες.

Ενότητες:
Layer
Layer

Σημαντικές ρυθμίσεις

ΣΔΛΑΠ & Πρόγραμμα Μέτρων
ΣΔΛΑΠ & ΠροΜ
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής & Προγράμματα Μέτρων Υδατικού Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης
March, 2017
Φορείς Διαχείρισης
Ένα εντελώς αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης

Η ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου με την αποκάθαρση, κωδικοποίησή του αποτελεί μια αναγκαιότητα, ανεπίδεκτη αναβολής
January 2017
Η Οικονομία των υδάτων
Άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση, ρύπανση
Η ασφάλεια και η προστασία των υδάτων είναι άρρηκτα συνδεμένη με σύγχρονα μοντέλα οικονομικής διαχείρισης
December, 2016
Υδατικά συστήματα
Τα υδατικά συστήματα της Περιφέρειας Κρήτης
Μια προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των υπόγειων, επιφανειακών, παράκτιων και τεχνητά τροποποιημένων υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας Κρήτης
December, 2016
View all case results
Διακυβέρνηση
Ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια για τη διαχείριση των υδάτων είναι, η αποτυχία της διακυβέρνησης του τομέα, όπως εκφράζεται με μεγάλη διασπορά αρμοδιοτήτων, συγκρούσεις και αλληλεπικαλύψεις, απόρροια ενός άναρχου, αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου
Κίνδυνοι
Αδυναμία παρακολούθησης της ποσοτικής και χημικής κατάστασης των υδάτων και της παρακολούθησής της, έκρυθμη κατάσταση στη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα επιβαρυντικές επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.
Συμμόρφωση
Ούτε ο δημόσιος τομέας έχει συμμορφωθεί επαρκώς με το πλέγμα της Οδηγίας των υδάτων, ούτε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε ακόμη και το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζεται.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Τσαγκατάκη & Συν. –

Σύμβουλοι ICT/IPR/Env/eGov/Public Sector

+30 210 3214615 ή +30 6937 057200,

 

Skype: WaterLaw

Αθήνα, Τζιραίων 4 – Ακρόπολη
info@watercycle.gr

Online consultation

*